Kanon Consulting
GR | EN
Below Header
Below Header

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

Η ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ συγκαταλέγεται μεταξύ των γραφείων με σημαντική εμπειρία στις μελέτες γεφυρών στον ελληνικό χώρο. Η εμπειρία αυτή καλύπτει όλα τα είδη γεφυρών, τόσο οδικών όσο και σιδηροδρομικών, (με εξαίρεση τις καλωδιωτές), περιλαμβανομένων και γεφυρών με κατασκευή προβολοδόμησης και σταδιακής προώθησης.
Λόγω της υψηλής σεισμικότητας του ελλαδικού χώρου, η ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ έχει εμπειρία σε αντισεισμική μελέτη γεφυρών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνικών σεισμικής μόνωσης.
Επίσης, έχει σχεδιάσει γέφυρες με όλα τα είδη θεμελιώσεων, επιφανειακή, με πασσάλους και με φρέατα.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΗΝ ΑΓΚΑΘΙΑ – ΧΑΜΕΖΙ – ΣΗΤΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 3.8ΧΛΜ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κ/Ξ ΕΡΓΟ Α.Ε.– ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε.– ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. (2014 - ).

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (2014 - ).

Το σημαντικότερο έργο του τμήματος Αυχήν Αγκαθιά – Σητεία στην Κρήτη είναι η γέφυρα Χαμεζίου καμπύλης κάτοψης, με ολικό μήκος μεγαλύτερο των 840.0m και είκοσι ένα ανοίγματα. Καθώς ο αρχικός Ανάδοχος δεν είχε ολοκληρώσει το έργο, η Κοινοπραξία των εταιρειών ΕΡΓΟ Α.Ε., ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε. και ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ανέλαβε την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων κατασκευών, και συγκεκριμένα το ακρόβαθρο A2, την ολοκλήρωση των μεσοβάθρων M19 & M20 και την ανωδομή μεταξύ των βάθρων M10 και A2.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Οδικός Αξονας Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία / Τμήμα: Παράκαμψη Λαγκαδίων

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.

Η παράκαμψη Λαγκαδίων, μήκους περίπου 20km, σχεδιάστηκε πάνω στο έντονο φυσικό ανάγλυφο της κεντρικής Πελοποννήσου με αποτέλεσμα να απαρτίζεται από πλήθος τεχνικών έργων, τα κυριότερα από τα οποία είναι δύο σήραγγες (μήκους 350.0m και 250.0m αντίστοιχα), εννέα γέφυρες και πληθώρα μικρών τεχνικών και κατασκευών αντιστήριξης.

 

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος -Τσακώνα
Τμήμα: Γεωγραφική Ενότητα ΓΕ 18-21
& 28Ν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: HOCHTIEF CONSTRUCTION AG - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (2009 - )
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ (2009-2011, 2013 - )

Η συγκεκριμένη οριστική μελέτη αφορά έναν μεγάλο αριθμό τεχνικών έργων οδοποιίας, όπως άνω και κάτω διαβάσεις, τοίχους και γενικότερα κατασκευές αντιστήριξης. Η βασικότερη απαίτηση για την κατασκευή ήταν η λειτουργικότητα του υφιστάμενου δρόμου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και για το λόγο αυτό οι τοίχοι αντιστήριξης έχουν εκτεταμένη χρήση και τα τεχνικά μελετώνται και κατασκευάζονται σε φάσεις.

 

 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. - Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) στο τμήμα Λιανοκλάδι - Δομοκός, Χ.Θ. 13+500 έως 25+000 - Σιδηροδρομικές Γέφυρες ΣΓ12, ΣΓ13, ΣΓ14, ΣΓ15, ΣΓ16

Προϋπολογισμός Έργου: 21.400.000 €
Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 80%, Γραφείο Α. ΠΡΕΖΑ - Σ. ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. 20% (2006)

Πρόκειται για σειρά πέντε σιδηροδρομικών γεφυρών στο τμήμα Λιανοκλάδι-Δομοκός της Σ.Γ.Υ.Τ. Εξ' αυτών μελετήθηκαν από το γραφείο μας οι ΣΓ12, ΣΓ13, ΣΓ16. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των γεφυρών είναι η εγκατάσταση συστήματος σεισμικής μόνωσης, λόγω της υψηλής σεισμικότητας της περιοχής και της γειτνίασης με ενεργά σεισμικά ρήγματα.

 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Τμήμα Λευκόπετρα - Κουλούρα, Γέφυρες Γ1, Γ2

Προϋπολογισμός Έργου: 11.166.544 €
Κατασκευή: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (2003 - 2005)

Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (2002)

Πρόκειται για δύο παρόμοιες συνεχόμενες γέφυρες στο τμήμα Λευκόπετρα - Κουλούρα της Εγνατίας Οδού. Οι γέφυρες Γ1 και Γ2 αποτελούνται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας. Συνολικά δηλαδή κατασκευάστηκαν τέσσερις ανεξάρτητοι φορείς.

 

ΟΣΕ Α.Ε. - Παράκαμψη Κορίνθου - Διώρυγα Ισθμού Κορίνθου - Σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (Σ.Γ.Υ.Τ.) - Τεχνικό Έργο Τ63 στη Χ.Θ. 89+298.84 Σ.Γ.Υ.Τ. (Γέφυρα Ισθμού Κορίνθου)

Προϋπολογισμός Έργου: 7.710.500 €
Κατασκευή: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (2003-2005)
Μελέτη: ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε. - ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (2002-2003)
Πρόκειται για σιδηροδρομική γέφυρα συνολικού ανοίγματος 230.0m που γεφυρώνει τη Διώρυγα του Ισθμού εξασφαλίζοντας ελεύθερο ύψος ναυσιπλοΐας 52.0m. Το γραφείο μας ασχολήθηκε με τη μελέτη της ανωδομής, ενώ η μελέτη των βάθρων και της θεμελίωσης αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης εξειδικευμένης μελέτης.

 

Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. - Τμήμα Παράκαμψης Καμένων Βούρλων

Προϋπολογισμός Έργου: 61.620.000 €
Κατασκευή: ΑΕΓΕΚ Α.Ε. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (2004-2007)
Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (2004-2005)
Πρόκειται για το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. της παράκαμψης των Καμένων Βούρλων από την έξοδο της Σήραγγας Κνημίδος έως Σκάρφεια. Στο τμήμα αυτό κατά μήκος 9χλμ περίπου κατασκευάστηκε πλήθος τεχνικών έργων, όπως γεφυρών κόμβων οδών, κάτω διαβάσεων, τοίχων αντιστηρίξεως συμβατικών και πασσαλοτοίχων κ.α. Σημαντικότερα έργα στο τμήμα αυτό αποτελεί μια σειρά από τέσσερις σήραγγες Cut & Cover (εκσκαφή και επανεπίχωση).

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Τμήμα Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Τεχνικό στη Χ.Θ. 24+943.04 της Εγνατίας Οδού (Γέφυρα Γ8)

Προϋπολογισμός Έργου: 8.522.380 €
Κατασκευή: Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - J&P ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΤΕΓΚ Α.Ε.
Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (2001)

 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Τμήμα 1.1.7 - Τεχνικό στη Χ.Θ. 11+220 της Εγνατίας Οδού (Γέφυρα Μεσοβουνίου)

Προϋπολογισμός Έργου: 4.695.500 €
Κατασκευή: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (2000-2002)
Στατική Μελέτη: DENCO A.E. - ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (1999-2000)

 

 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Τμήμα Αμαξάδες - Κομοτηνή - Τεχνικό στη Χ.Θ. 12+837 της Εγνατίας Οδού (Γέφυρα Ποταμού Κοψάτου)

Προϋπολογισμός Έργου: 11.140.100 €
Κατασκευή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (1999)

 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Τμήμα Παράκαμψης Καβάλας

Προϋπολογισμός Έργου: 16.650.000 €
Κατασκευή: ΤΕΒ Α.Ε.
Στατική Μελέτη: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (1997-98)

Το τμήμα αυτό είναι το τελευταίο από τρία τμήματα αυτοκινητοδρόμου της παράκαμψης της πόλεως της Καβάλας. Περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών έργων στα οποία περιλαμβάνονται μια διπλή σήραγγα με εκσκαφή και επανεπίχωση μήκους 300.0m, τρεις οδικές γέφυρες μήκους 70.0 έως 100.0m, έξι κάτω διαβάσεις και 14 μικρά τεχνικά.

 

Back to top